Dagopvang

De wijze waarop de kinderen worden opgevangen

Op het kinderdagverblijf worden de kinderen opgevangen in groepen. Op iedere groep zijn voldoende groepsleidsters per dag aanwezig. De kinderen verblijven in een ruimte die is afgestemd op de leeftijd en de individuele behoefte van het kind. Aan de kinderen worden gerichte activiteiten aangeboden en er is voldoende spelmateriaal voor iedere leeftijdsfase aanwezig op iedere groep. Ook werkt "Villa Vrolijk"met VVE (voor- en vroegschoolse opvang). Dagelijks worden er op een baby- en peutergroep activiteiten gedaan om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met horizontale groepssamenstellingen. Dit onderscheidt zich in 3 babygroepen en 6 dreumes/peutergroepen. 

Kwaliteit en Kinderopvang

Omdat u als ouders zelf een deel de kosten voor de kinderopvang maakt, zult u eerder op een goede prijs-kwaliteitverhouding letten. De Wet Kinderopvang stelt dat exploitanten van kinderopvangorganisaties verplicht zijn een beleid te ontwikkelen waarin ze vastleggen hoe ze met kwaliteit omgaan. 

Hoe ziet de opvang eruit

Bij ons kinderdagverblijf staat het kind en diens belevingswereld centraal. In het kinderdagverblijf sluit de begeleiding aan op de individuele behoefte van het kind, immers elk kind is anders. Wij stimuleren de ontwikkeling die het kind in zijn eerste levensfase doormaakt. Naast geborgenheid en verzorging leggen wij daarom het accent van de begeleiding op spel, fantasie en expressie. Centraal in ons beleid staat tevens de positieve benadering van het kind. Dit komt tot uiting door de kinderen te belonen, te stimuleren, naar ze te luisteren en ze te respecteren. Bij het corrigeren van het kind wordt niet het kind zelf afgekeurd, maar het gedrag. “Ik vind het niet goed dat jij dit doet, omdat…? Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Hierbij is het hanteren van vaste rituelen gewenst. Een voorbeeld hiervan is het afscheid nemen van de ouder. Dit gaat volgens een vast ritueel. “de leidster neemt het kind van de ouder over en samen wordt er gezwaaid. Een ander voorbeeld is het werken volgens een vaste dagindeling met daarin terugkomend vast eet-, slaap-, en speelmomenten. Voor een uitgebreide uitleg van de werkwijze verwijzen wij u graag naar ons pedagogisch beleidsplan dat ter inzage ligt op het kinderdagverblijf. 

 

Wat doet mijn kind allemaal op een dag

Er zijn vaste momenten op de dag waarbij de groepsleidsters met de kinderen gezamenlijk dingen ondernemen bijvoorbeeld; om te eten, te drinken, te zingen, voor te lezen, muziek te maken en gezellig te praten. Deze vaste tijden bieden uw kind structuur en houvast. Het samenspelen van de groepen wordt bevorderd door de kinderen als de mogelijkheid daar is een kijkje te laten nemen op de andere groepen en daar even heerlijk te kunnen spelen met andere vriendjes en ander speelgoed. Er wordt regelmatig feest gevierd met de kinderen. Samen een feest vieren legt de nadruk op het gevoel van verbondenheid met elkaar. Ook zullen er regelmatig uitstapjes worden gemaakt. Iedere groep heeft zijn eigen dagindeling, voor de specifieke dagindeling bij uw kind op de groep verwijzen wij u graag naar ons pedagogisch beleidsplan. Hoe weet ik of mijn kind het naar zijn zin heeft

Iedere dag heeft u tijdens het brengen en het halen van uw kind een mondelinge overdracht met één van de groepsleidsters. Hierin komen alledaagse zaken aan de orde zoals: “Heeft het kind goed geslapen” ,”Goed gegeten”, de belevenissen en ondernomen activiteiten worden met u als ouder besproken. Verder hebben we op het kinderdagverblijf een individuele schriftelijke overdracht. In deze map worden alle belevenissen, ondernomen activiteiten, en bijzonderheden beschreven door de groepsleidster. Eventueel bij speciale gelegenheden wordt dit aangevuld met foto’s door de groepsleidster. 


Contacten buiten het kinderdagverblijf

Binnen het kinderdagverblijf zal er een oudercommissie actief zijn. Deze oudercommissie is een doorsnee van ouders vanuit de verschillende groepen. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders en hun kinderen naar de leiding van het kinderdagverblijf. De oudercommissie verzorgt ook voor u als ouders de uitgave van een nieuwsbrief waarin u als ouder op de hoogte wordt gehouden van alle gebeurtenissen op het kinderdagverblijf van uw kind. 

Hoe zorgt u als ouder voor een goede overdracht

Als kinderdagverblijf vinden we het belangrijk dat de ouders de tijd nemen voor een mondelinge overdracht tijdens het brengen en het halen. Verder is het belangrijk dat als u informatie heeft die van belang kan zijn voor een optimale verzorging gedurende de periode dat het kind op het kinderdagverblijf verblijft, dat u dit ook tijdens de overdracht aan de desbetreffende groepsleidster verteld. Alleen op deze manier kunnen wij uw kind op een goede en verantwoorde manier verzorging bieden. Aan het einde van de dag neemt de desbetreffende groepsleidster van de groep de tijd om een mondelinge overdracht te hebben met u als ouder. Zij zullen u vertellen hoe het deze dag op het kinderdagverblijf is gegaan. Op deze manier kunnen wij de opvang van uw kind afstemmen op de verzorging die ieder kind individueel nodig heeft. 

Wie bepaalt de huisregels binnen het kinderdagverblijf

De huisregels van het kinderdagverblijf worden vastgelegd d.m.v. het pedagogisch beleidsplan. U moet dan denken aan regels die te maken hebben met de dagelijkse verzorging van uw kind op het kinderdagverblijf. Dit pedagogisch plan ligt ter inzage op het kinderdagverblijf. 

Hoe wordt er omgegaan met een ziek kind

Als een kind op het kinderdagverblijf ziek wordt dan is er een meldingsplicht naar u als ouders om u op de hoogte te brengen van het feit dat uw kind koorts heeft . Op het moment dat er contact met u als ouder wordt opgenomen, kijken we naar de situatie van het kind op dat moment. Met name de conclusies van “Hoe voelt een kind zich” is een belangrijke constatering, “Is het voor de groep beïnvloedbaar, en is het nog werkbaar voor de medewerkers. 

Kan mijn kind ook op een andere dag komen dan afgesproken

Als ouder heeft u de mogelijkheid om uw kind incidenteel een dag extra te laten komen. Dit moet in overleg met het kinderdagverblijf. Er zal bekeken worden de bezetting van de kinderen en het personeel het toelaat. De extra dag wordt extra in rekening gebracht. 

Waar kan ik terecht met klachten

Heeft u klachten en/of opmerkingen dan horen wij dit als kinderdagverblijf graag van u. In eerste instantie gaat u met uw klacht en/of opmerking naar de leiding, of u maakt uw klacht schriftelijk bekend. Mocht de klacht mondeling binnenkomen zal de desbetreffende persoon bij wie de klacht en/of opmerking binnenkomt, dit noteren op het daarvoor bestemde klachtenformulier die op elke groep aanwezig is. Uw klacht en/of opmerking zal dan in eerste instantie door de directie in behandeling worden genomen en u zult binnen een gesteld termijn een reactie krijgen op uw klacht. Mocht dit naar u idee als ouder niet afdoende zijn dan zal deze klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Welke opleidingen hebben de groepsleidsters gevolgd

Met kinderen omgaan is geen éénvoudige klus, elke ouder weet dat. Nog even wat anders is het omgaan met kinderen die niet je eigen kinderen zijn. Onze medewerkers moeten daarom wel degelijk goed en professioneel opgeleid zijn en over voldoende vakkennis beschikken. Dat betekent in de praktijk dat al onze groepsleidsters de daarvoor vereiste opleiding bezitten. 

Wat zijn onze jaarlijkse terugkerende activiteiten

Op het kinderdagverblijf zijn er activiteiten die jaarlijks terugkeren en herkenbaar en leuk zijn voor alle kinderen op het kinderdagverblijf. De activiteiten die u als ouder jaarlijks terug zult zien op het kinderdagverblijf zijn: 

 

-Verjaardagen van de kinderen-

Het vieren van een verjaardag heeft echt zijn eigen tintje op het kinderdagverblijf. Uw jarige kind krijgt een mooi versierde muts en mag op deze dag trakteren voor zijn/ haar verjaardag. De jarige job krijgt op deze dag zijn eigen “verjaardagsstoel” Op deze stoel mag hij/zij staan als er voor hem/haar wordt gezongen. Daarna mag het kind zijn traktatie uitdelen aan zijn/haar groepsgenootjes. 

 

-Verjaardagen van de groepsleidsters-

Verjaardagen van de groepsleidsters worden meestal gevierd op de dag dat de groepsleidster jarig is. De groepsleidster zal de kinderen op deze dag op een gezellige dag trakteren. 

 

-Paasfeest-

Ieder jaar vieren we op het kinderdagverblijf een paasfeest. Er word dan aandacht geschonken aan het maken van een mooi versierde palmpasen stok en mogen de kinderen paaseieren zoeken die verstopt zijn in de tuin. 

-Sinterklaasfeest-

Ieder jaar komt de Sint met Pieten een bezoekje brengen aan het kinderdagverblijf. Op deze dag zijn alle kinderen welkom om dit gezellige feest met elkaar te vieren. De Sint brengt met zijn Pieten aan iedere groep afzonderlijk een bezoekje. Na afloop van het bezoek laten de Pieten cadeautjes achter voor de kinderen. 

 

-Kerstfeest-

In de laatste week van het jaar, sluiten wij het jaar af samen met de kinderen doormiddel van een kerstlunch. Alle kinderen zijn op deze ochtend van harte welkom. Samen met de kinderen gaan we een kerstlunch nuttigen, er worden kerstliedjes gezongen en kerstverhalen verteld. De sfeer wordt extra gezellig gemaakt door de kerstversiering.