Ligging van het kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf ligt in een bosrijke omgeving en op een locatie die goed bereikbaar is met voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Het kinderdagverblijf is voorzien van een buitenruimte die is afgesloten met omheining. Hierdoor bieden wij uw kind een rustige en vertrouwde omgeving waarin het zich vrij kan bewegen en het zich uitstekend kan vermaken tijdens het buitenspelen. Belangrijke informatie

 

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 uur en 18.30 uur. ‘s- Morgens kunnen de kinderen worden gebracht tot uiterlijk 09.30 uur en ’s middags vanaf 16.30 uur weer worden opgehaald. Bij de halve dag opvang zijn de breng- en haaltijden tussen de middag van 12.30 uur tot 13.00 uur. Bij afwijken van bovenstaande breng- en haaltijden dient de ouder dit telefonisch door te geven. Als uw kind een dag niet komt dient u dit ’s morgens voor 9.00 uur te melden bij de leiding van de groep. 

Sluitingsdagen

Het kinderdagverblijf is gesloten op de volgende dagen:

• Nieuwjaarsdag
• Tweede Paasdag
• Koningsdag

• Bevrijdingsdag 5 Mei ( indien nationale feestdag)
• 1e en 2e Kerstdag
• Hemelvaartsdag
• Dag na Hemelvaart
• Tweede pinksterdag

Valt de dag voor kerst en oudejaarsdag op een werkdag dan sluit "Villa Vrolijk"haar deuren om 17.00 uur.

 
 

Extra dagen

Incidenteel is het mogelijk een kind voor een halve of een hele dag extra te laten komen. Dit moet in overleg gebeuren met de leiding van de groep. Zij bekijkt of de bezetting van kinderen en personeel het toelaat. De extra dagdelen worden apart berekend. 

 

Klachten

Geschilartikel Kinderopvang en peuterspeelzalen
1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. 

De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Kinderopvangtoeslag

Voor de berekening van uw toeslag kunt hier klikken. 

Opzegtermijn

Het kinderdagverblijf hanteert een opzegtermijn van 1 maand per de 1e van de maand.